สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการดำเนินการทางกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองความคิดและงานประดิษฐ์ของนักวิจัย ที่เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อใช้ในการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้มีการละเมิดนำเอาทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จึงได้จัดทำระบบให้บริการออนไลน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักวิจัย “IP Clinic” ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะของคำขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัย และให้บริการตรวจ/แก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมก่อนนำส่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) เพื่อให้นักวิจัยเกิดความคล่องตัวในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัยของตน จนสามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีศักยภาพต่อไปในอนาคต
 ขั้นตอนการให้บริการ

 ดาวน์โหลด

  • 01 แบบฟอร์มคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ [Download]
  • 02 แบบฟอร์มคำขอสิทธิบัตรออกแบบ [Download]
  • 03 แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ [Download]
 ติดต่อเรา

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่อยู่

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 0 2549 4681

โทรสาร : 0 2549 4680

Email: ipclinic_e-service@rmutt.ac.th; Mayuree_J@rmutt.ac.th

 

เข้าใช้งานระบบ

 Email
 Password  
>> สมัครสมาชิก